جهت نصب اپ اروميه و ترجمه مقالات انگليسى

جهت مشاهده مقالات انگليسى به فارسى لطفا  فارسي را در فهرست زبانهاى در زير صفحه انتخاب كنيد

Select language ==> Persian

جهت نصب اپ اول به صفحه اول برويد 

و در گوشى آيفون در اين صفحه روى اين بزنيد

و سپس اين را انتخاب كنيد 

Add و بعد