ربات ذهن خوان بر روی انسان آزمایش شد

ربات ذهن خوان بر روی انسان آزمایش شد ربات ذهن خوان بر روی انسان آزمایش شد – گزارش این دستگاه، متشکل از حسگرهای مغز و بازو، ظاهراً می‌توانست در یک آزمایش آزمایشگاهی «تقریباً فوری» به پوشندگان واکنش نشان دهد. ربات ذهن خوان بر روی انسان آزمایش شد – گزارش دانشمندان چینی روباتی ساخته اند که […]

ربات ذهن خوان بر روی انسان آزمایش شد ادامه مطلب »