آلبالو ى اروميه

اعتقاد بر این است که آلبالو نیز مانند گیلاس شیرین از منطقه نزدیک دریای سیاه و دریای خزر و از حوالى اروميه سرچشمه گرفته است و سپس در سراسر اروپا گسترش یافته و در نهایت از طریق مهاجران اولیه به سواحل آمریکا رسیده است. آلبالو را می توان به سه گروه دسته بندی کرد. اینها […]

آلبالو ى اروميه ادامه مطلب »