ارومیه

Zoroaster زرتشت

Zoroaster (/ˈzɒroʊæstər/, UK also /ˌzɒroʊˈæstər/; Greek: Ζωροάστρης, Zōroastrēs), also known as Zarathustra (/ˌzærəˈθuːstrə/, UK also /ˌzɑːrə-/; Avestan: 𐬰𐬀𐬭𐬀𐬚𐬎𐬱𐬙𐬭𐬀, Zaraθuštra), Zarathushtra Spitama or Ashu Zarathushtra (Modern Persian: زرتشت, Zartosht), was an ancient Iranian prophet (spiritual leader) who founded what is now known as Zoroastrianism. His teachings challenged the existing traditions of the Indo-Iranian religion and inaugurated

Zoroaster زرتشت ادامه مطلب »

ارومیه جزو پنج شهر پیشرو هوشمند کشور

ارومیه جزو پنج شهر پیشرو هوشمند کشور ارومیه- ایرنا- شهر ارومیه با اقداماتی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، حرکتی پرشتاب را در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی و استفاده از ظرفیت‌های اینترنتی داشته و گام‌های بلندی را نیز برای تبدیل شدن به شهر نخست خدمات الکترونیکی در منطقه شمال غرب کشور برداشته است. به گزارش

ارومیه جزو پنج شهر پیشرو هوشمند کشور ادامه مطلب »

US and Iranian researchers collaborate on Lake Urmia restoration

by Kelsie Holman , Utah State University   Iran’s Lake Urmia — a sister to Utah’s Great Salt Lake — has lost nearly 95 percent of its volume in the span of two decades. Credit: Somayeh Sima In a rare exchange, scientists and water resources engineers from Iran and Utah are collaborating on a bold

US and Iranian researchers collaborate on Lake Urmia restoration ادامه مطلب »