NAD+ یا نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید، یک کوآنزیم حیاتی است

NAD+ برای ایجاد انرژی در بدن و تنظیم فرآیندهای سلولی محوری ضروری است. در اینجا این است که چرا اینقدر مهم است، چگونه کشف شد، و چگونه می توانید بیشتر از آن به دست آورید. NAD+ یا نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید، یک کوآنزیم حیاتی است که در هر سلول بدن شما یافت می شود […]

NAD+ یا نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید، یک کوآنزیم حیاتی است ادامه مطلب »