جهت نصب اپ اروميه و ترجمه مقالات انگليسى

جهت مشاهده مقالات انگليسى به فارسى لطفا  فارسي را در فهرست زبانهاى در زير صفحه انتخاب كنيد Select language ==> Persian جهت نصب اپ اول به صفحه اول برويد  و در گوشى آيفون در اين صفحه روى اين بزنيد و سپس اين را انتخاب كنيد  Add و بعد

جهت نصب اپ اروميه و ترجمه مقالات انگليسى ادامه مطلب »