ملاتونین مرگ و میر ناشی از COVID-19 را به طور قابل توجهی کاهش می دهد

ملاتونین مرگ و میر ناشی از كويد ١٩را به طور قابل توجهی کاهش می دهد ملاتونین هورمونی است که در غده صنوبری و چندین اندام دیگر سنتز می شود، در واقع در اکثر سلول ها، از جمله مونوسیت های ریه انسان و ماکروفاژها، زیرا در واقع در میتوکندری شما سنتز می شود. در حالی که […]

ملاتونین مرگ و میر ناشی از COVID-19 را به طور قابل توجهی کاهش می دهد ادامه مطلب »