قانون جهانى جذب اروميه

قانون جهانی جذب – شما زندگی خود را می سازید تاجنا: قدرت تجلی به اندازه اندک ایده های باطنی دیگر، علاقه ای سیاره ای را برانگیخت. استر و جری هیکس در مجموعه ای از کتاب ها در مورد “تعلیم ابراهیم” و کتاب و فیلم مشهور جهانی “راز” به تفصیل شرح داده شده است. ماهیت این […]

قانون جهانى جذب اروميه ادامه مطلب »