ورزشهای فیزوتراپی بعد از ابتلا به کرونا کوید ۱۹

راهنمای فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران مبتلا به کرونا (بعد از مرحله حاد)

Covid
Covid


تمرینات اولیه
  کرونا
تمرینات کرونا صفحه اول با اشکال PDF
دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی ایران دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی
قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران
آدرس: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، خیابان نظام، دانشکده علوم توانبخشی
تهیه کنندگان
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
ریاست قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران
لب های خود را به حالت غنچه (حالت سوت زدن) درآورده و بوه آرامی تمام هوا را از طریق دهان خارح کنید. بهتر اسوت زموان بازدم طولانی تر و تقریبا دو برابر زمان دم باشد.
این تمرین را با توجه به توان خود،به مدت ۰ دقیقه، در نوبتهوای صبح، ظهر، عصر و شب انجام دهید.
سرفه جهت تخلیه ترشحات
یکی از اصلیترین علایم ابتلا به ویروس کورونوا،
سرفه است. در صورتی که سرفه کنترل شده نباشد سبب بسوتوه شدن راه های هوایی و تجمع ترشحات در مسیر هوایی می شوود.
با انجام این تمرین، ترشحات با سرفه بیشتر خارج می شوند.
روی صندلی در حالیکه پاها روی زمین قرار دارند، بنشیونویود و اندکی به سمت جلو خم شوید. به آهستگی دم عمیق را در حالوی که دست ها روی شکم قرار دارد، انجام دهید(تنفس دیافراگموی). سپس حین بازدم و خروج هوا، با دست به شکم فشار بویواوریود. همزمان ۰ تا 3 بار با دهان نیمه باز سرفه کنید. ترشحات موجوود
به این ترتیب بیرون آمده و آن را با دستمال جمع کنید.
اینکاررا۰تا3مرتبه،درهرنوبتصبح،ظهر، عصور و شوب انجام دهید.
حتما به خاطر داشته باشید بعد از انجام تمرین، دستموال را در یک پلاستیک قرار داده و بیرون بیندازید و دستان خود را با دقت بشویید.
تنفس عمیق
دومینراهکاریکهدرفیزیوتراپیباعثبهبودعملکردریووی موی- شود تنفس عمیق است. تنفس عمیق کمک میکند تا هوا وارد تمام قسمتهای ریه شود.
به حالت ایستاده و یا نشسته قرار بگیرید. یک دست را روی شکم و دست دیگر را روی قفسه سینه بگذارید. تا جایی که ممکن است دم عمیق از بینی داشته باشید. در این حالت ابتدا شکم و سپس قفسوه
سینه پر از هوا شده و به جلو کشیده می شود.
در حدود 01 تا ۰1 ثانیه، نفس خود را با ریه پر از هوا نوگوه داریود سپس با یک بازدم عمیق هوا را از دهان بیرون دهید.
این تمرین را با توجه به توان خود، به مدت5 تا 01 دقیقه، در نوبتهای صبح، ظهر، عصر
و شب انجام دهید.
نفس کشیدن با لبهای غنچه
این تمرین با ورود اکسیژن بیشتر بوه ریه و خروج دی اکسید کربون، بواعوث تقویت ریه شده و تنگی نفس که یوکوی از علایم شایع ویروس کورونواسوت را
کنترل می کند.
روی صندلی راحت بنشینید و عضولات گردن و شانه را شل کنیود. بوا دهوان بسته و آهسته از بینی نفس بکشید.
دکتر شهره نوری زاده دکتر جواد صراف زاده
فیزیوتراپیست ارغوان حاجی یاشی
دکتر مرضیه یاسین دکتر افسانه نیکجوی
دکتر علی امیری
۱۶۵
 صفحه ۲ با اشکال PDFفیزیوتراپی کرونا
1
تنفس دیافراگماتیک در وضعیت نشسته با دستهای آزاد
در وضعیت راحت بر روی صندلی بنشینید و به جلو خم شوید.
دو دست را روی دو زانو توکویوه دهویود. همزمان تنفس دیافراگماتیک را بوه آراموی انجام دهید.
در وضعیت ایستاده به دو صورت میتوانید تنفس دیافراگماتیک را انجام دهید:
وضعیت ایستاده با تکیه به جلو
بررویمیزویاصندلی در حوالوت ایستاده تکیه کنید.
در همین وضعیت به آرامی تونوفوس دیافراگماتیک را انجام دهید.
وضعیت ایستاده با تکیه به دیوار
به صورت راحت به دیوار تکیه کنید.
در حالیکه شانهها را پایین مویانودازیود تونوفوس دیافراگماتیک را به آرامی انجام دهید.
موقع نفسکشیدن شانهها را نباید حرکت دهید.
.تمرین تنفس دیافراگماتیک را با توجه به توان خود به مدت 5 تا 01 دقیقه در نوبت های صبح، ظهر و شب انجام دهید.
5. با انجام دم، انگشتان به سمت بالا و جلو حرکت کرده و شسوت ها در طرفین بالا میروند و از یکدیگر دور میشوند
۶. بعد از انجام دم لب های خود را به صورت غنچه (حالت سووت زدن) در آورده و به آرامی تمام هوا را از طریق دهان خارج کنید.
۷. در هنگام بازدم با خروج هوا، انگشتان و شستها به حالت اولیه خود بر می گردند. بهتر است زمان بازدم طولانی تر از دم باشد.
۸. هنگامی که مطمئن شدید طریقه صحیح تنفس دیافراگموی را اموختید، میتوانید بدون قرار دادن دست ها تمرین را انجام دهید.
در صورت وجود تنگی نفس شدید، تنفس دیافراگماتیک را در وضعیت های نشسته و ایستاده انجام دهید.
در وضعیت نشسته به دو صورت میتوانید تنفس دیافراگماتیک را انجام دهید:
تنفس دیافراگماتیک در وضعیت نشسته با تکیه به جلو
به حالت آرام می نشینید. و بر روی چند بالشت که در مقابل خود قورار دادهاید تکیه میکنیود. هوموزموان تنفس دیافراگماتیک را بوه آراموی
انجام دهید.
یکی از مهمترین علایم مبتلایان به ویروس کرونا، سرفههای خشک، تنگینفس و تب است. پس از بهبودی، عملکرد و ظورفویوت ریووی حدود ۰1 تا 31 درصد کاهش مییابد. با فیزیوتراپی تنفسی میتوان مانع از پیشرفت عوارض ناشی از بیماری کرونا شد. هدف از ارائه این راهنما، کمک به برگشت هر چه سریعتر بهبود یافتگان به زنودگوی
عادی است. تنفس دیافراگماتیک عضله دیافراگم یکی از عضلات مهم تنفسی است. برای فعوالکوردن
این عضله که نقش مهمی در بهبود ظرفیت ریوی دارد مراحل زیر را طی کنید.
1. به پشت بخوابید و برای خم شدن زانوها بالشی زیر آن ها قورار
دهید یک دست را روی قسمت فوقانی شکم و دست دیگور را روی قفسه سینه قرار دهید.
2. با دهان بسته، یک دم آرام از بینی انجام دهید طوری که دست روی شکم به طرف جلو کشیده شود. در حالیکه دسوت روی قفسه سینه حرکتی ندارد. در صورتی که عکس ایون حوالوت اتفاق افتاد، تنفس شما به درستی انجام نشده اسوت و بوایود
تنفس خود را به ترتیب زیر اصلاح کنید.
3. لب های خود را به حالت غنچه (حالت سوت زدن) در آورده و به آرامی تمام هوا را از طریق دهان خارج کنید.
4. برای این که مطمئن شوید تنفس دیافراگمی را صحیح انوجوام
می دهید دست ها را در دو طرف بخش تحتانی قفسه سویونوه طوری قرار دهید که انگشتان جلو و روی قسمت فوقانی شکوم و شستها در طرفین قرارگیرند.
۴۳۲
بر روی صندلی بنشینید. دستها را پشت گاردن قارار
دهید و دو آرنج را در جلوی بدن به هم نزدیک کنید و به جلو
خم شوید.
در حالیکه آرنجها را از هم دور میکنید و تنهی خود را صاف مای کنید از بینی خود نفس بکشید. در حالیکه به وضعیت اولیه برمی گردید به آرامی از دهان بازدم انجام دهید.
در وضعیت نشسته
بر روی صندلی بنشینید و یک چوب را با دو دست گرفته و باایی سر خود ببرید. در حین کشیدن نفس عمیق از بینی باه سامات راست بچرخید. سپس بازدم خود را به آرامی از دهان خارج کنید.
راهنمای فیزیوتراپی تنفسی برای بیمارانمبتلا به کرونا (بعد از مرحله حاد)
اناجاام
مجددا به حال اول برگردید و این تمرین را به سمت چا دهید.
این تمرین را به مدت ۲ دقیقه در ناوبات های صابا ظ را ارظ
تمرینات تکمیلی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب داشتی درمانی ایران دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی
قط علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران
آدرس: ت رانظ میردامادظ میدان مادرظ خیابان ش ید شاه نظریظ خیابان نظامظ دانشکده علوم توانبخشی
ت یه کنندگان
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
ریاست قط علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران
دکتر مرضیه یاسین دکتر ش ره نوری زاده دکتر افسانه نیکجوی دکتر جواد صراف زاده
به مدت ۲ دقیقه و ۳ تا ۴ بار در روز انجام دهید.
این تمرین را
اناجاام
عصر و شا دهید.
بر روی صندلی بنشینید و در حالی که دساتهاا را باه بایی سر می برید نفس عمیقی از بینی بکشید.
سپس در حالی که به سمت جلو خم میشوید و دستهاا را باه صورت ضربدری به مچ پا میرسانید به آرامی از دهان بازدم انجام دهید.
این تمرین را به مدت ۲ دقیقه و ۳ تا ۴ بار در روز انجام دهید. .
تنفس عمیق
به پشت بخوابیدظ دو زانوی خود را خم و کف پاها را بر روی
زمین قرار دهید. دست های خود را پشت گردن قلاب کنید و در حالی که دو آرنج خود را به تشک نزدیک میکانایاد نافاس عمیقی از بینی بکشید. سپس در حالی دو آرنج را به هم نازدیاک
میکنیدظ به آرامی از دهان بازدم انجام دهید. این تمرین را به مدت ۲ دقیقه و ۳ تا ۴ بار در روز انجام دهید.
فیزیوتراپیست ارغوان حاجی یاشی
۶ ۱1۵
تمرینات تفسی با کمک چوب
در وضعیت خوابیده
بر روی سط صاف به پشت بخوابید و زانوها را خم کنید. چوبیرابادودستبگیریدودرحالیکهآنراباآرنج صااف باه
قسمت میانی قفسه سینه
بر روی سط صافی دراز بکشید و یا بر روی صندلی در حالایاکاه پاها روی زمین قرار دارند بنشینید.
دستان خود را روی قسمت میانی قفسه سینه قارار دهایاد. باا دستانتان یک فشار سریع به سمت پایین و داخل اعمال کنید. در همین زمان تنفس عمیقی از بینی کشیده و سعی کنید حین دم قسمت میانی قفسه سینه تان را در زیر دستهای خود باز کنیاد.
سپس به آرامی بازدم انجام دهید.
اینمدترابهمدت۲دقیقهدرنوبتهایصب ظر ارظ عصار و ش انجام دهید.
قسمت خارجی و تحتانی قفسه سینه
بر روی سط صاف دراز بکشید و یا بر روی صندلی در حالیکه پاها روی زمین قرار دارندظ بنشینید.دستان خود را روی قسمت خارجی قافاساه سینه و دندههای پایینی قرار دهید. با دستانتان یک فشار ساریاع باه سمت پایین و داخل اعمال کنید. در همین زمان نفس عمیقی از بیانای کشیده و سعی کنید حین دمظ قسمت خارجی و تحتانی قفسه سینه تان
را در زیر دستهای خود باز کنید. سپس به آرامی بازدم را انجام دهید.
این تمرین را به مادت ۲ دقیقهدرنوبتهایصبا ظ ر ر عصر و شا اناجاام
دهید
یکی از م مترین علایم مبتلایان به ویروس کروناظ سرفههای خشکظ تنگینفس و ت است. پس از ب بودیظ عملکرد و رارفایات ریاوی حدود ۲2 تا ۳2 درصد کاهش مییابد. با فیزیوتراپی تنفسی میتوان مانع از پیشرفت عوارض ناشی از بیماری کرونا شد. هدف از ارائه این راهنماظ کمک به برگشت هر چه سریعتر ب بود یافتگان به زنادگای
عادی است.
تمرینات تکمیلی فیزیوتراپی برای افزایش ررفیت ریه ها
تمرینات بازکردن قسمتهای مختلف قفسه
قسمت فوقانی قفسه سینه
بر روی سط صافی دراز بکشید یا بر روی صندلی در حالیکه پااهاا روی زمین قرار دارندظ بنشینید. دستان خود را روی قسمت فوقاانای قفسه سینه قرار دهید.
بادستانتانیکفشارسریعبهسمتپایینوداخلاعمالکنید. در همین زمان نفس عمیقی از بینی کشیده و سعی کنید حایان دمظ قسمت فوقانی قفسه سینه تان را در زیر دست ای خود باز کانایاد.
سپس به آرامی بازدم را انجام دهید.
این تمرین را به مدت ۲ دقیقه در نوبت ای صب ظ ر رظ عصر و شا انجام دهید.
های خاود را
بایی سر می برید از راه بینی نفس بکشید. سپس در حالیکه چوب را به سمت پایین میآورید ل
جمع کرده و به آرامی هوا را از دهان خارج کنید.
اینتمرینرابهمدت۲دقیقهدرنوبتهایصب ظر ارظ عصار و ش انجام دهید.
این تمرین را می توانید بدون چوب نیز انجام دهید.
۴۳۲
2